Všeobecné obchodní podmínky 2017-10-12T13:57:52+00:00

Všeobecné obchodní podmínky

(Nákup zboží)

účinné od 1.7.2016

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby: 00001279, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A LX, vložka 296, sp. zn.: Ps 296/1 (dále jen „STC“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi STC a jinou osobou jako dodavatelem zboží (dále jen „dodavatel“). Tyto VOP se použijí pro úpravu smluvních vztahů v případě, že na ně odkazuje objednávka, popř. příslušná
smlouva.

1.2 Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před
ustanoveními VOP.

1.3 Znění VOP může STC měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu
účinnosti předchozího znění VOP.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Pro objednání zboží STC vyplní a zašle objednávku. Zaslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Objednávka
obsahuje zejména:

 1. identifikační údaje STC,
 2. identifikační údaje dodavatele,
 3. určení zboží, množství a termínu dodání,
 4. kupní cenu zboží,
 5. místo dodání,
 6. informace o bankovním spojení STC,
 7. jméno a podpis oprávněné osoby STC,

(dále jako „objednávka“).

2.2. Smluvní vztah mezi dodavatelem a STC vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je dodavatelem zasláno STC zejména elektronickou poštou. Akceptaci dodavatel zašle obratem nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů. Akceptací objednávky je uzavřena kupní smlouva.

Akceptací objednávky dodavatel stvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP a projevuje s jejich obsahem výslovný a bezpodmínečný souhlas. VOP představují nedílnou součást smlouvy. Dodavatel dále bere na vědomí, že není-li jím objednávka přijata výslovně, projevuje souhlas s obsahem těchto VOP dodáním zboží podle objednávky STC.

Akceptace objednávky, která obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny se považuje za odmítnutí objednávky a tvoří nový návrh dodavatele na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena pouze tehdy, pokud tento návrh STC písemně potvrdí a doručí zpět dodavateli.

V případě nepřijetí objednávky dodavatelem není STC povinna zboží převzít. Odmítnutím převzetí zboží STC zaniká závazek STC zaplatit cenu a současně zaniká závazek dodavatele dodat STC zboží. Dodavatel nemá v takovém případě jakákoli jiná práva vůči STC.

2.3. Strany souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

3. ZBOŽÍ

3.1. Dodavatel je povinen předat STC doklady, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží, jakož i doklady stanovené v objednávce, a umožnit STC nabýt vlastnické právo v souladu s objednávkou (smlouvou), těmito VOP a příslušnými právními předpisy. Předání dokladů se uskutečňuje při dodání zboží, pokud v objednávce (smlouvě) není stanoveno jinak.

3.2. Dodavatel je povinen STC řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav. Tím není dotčen čl. 6 těchto VOP.

3.3. Nebezpečí škody na zboží přechází na STC dnem jeho řádného protokolárního předání dodavatelem.

3.4. STC se stává vlastníkem zboží okamžikem předání a převzetí.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. STC uhradí dodavateli cenu specifikovanou v objednávce.

Smluvní strany se dohodly, že cena je konečná, úplná a nepřekročitelná. Cena v sobě obsahuje veškeré náklady dodavatele nezbytné pro splnění předmětu objednávky, včetně veškerých nákladů dodavatele s dodávkou zboží přímo či nepřímo souvisejících, není-li ve smlouvě výslovně dohodnuto jinak.

4.2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši, platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Změna výše DPH není důvodem k uzavření dodatku ke smlouvě.

4.3. Cenu zboží STC uhradí dodavateli bezhotovostně převodem na účet dodavatele na základě faktury vystavené dodavatelem po protokolárním převzetí zboží.

4.4. STC neposkytuje zálohy či jiné obdobné platby, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.

4.5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 (třicet) dnů ode dne doručení řádné a úplné faktury. Cena se považuje za uhrazenou odepsáním z účtu STC.

4.6. Faktura musí obsahovat číslo objednávky STC, číslo dodacího listu dodávky a veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. STC může ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit, obsahuje-li:

 • nesprávné cenové údaje;
 • nesprávné nebo neúplné náležitosti daňového dokladu;
 • bankovní účet uvedený na faktuře, který dodavatel nemá řádně registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“.

V těchto případech je STC oprávněn fakturu vrátit dodavateli s průvodním dopisem a s uvedením důvodu vrácení. Odesláním faktury se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet ode dne doručení faktury opravené nebo nové.

4.8. Dodavatel, poskytovatel zdanitelného plnění, je povinen bezprostředně, nejpozději do dvou pracovních dnů od zjištění svého úpadku nebo hrozby jeho vzniku, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je dodavatel nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), oznámit takovou skutečnost prokazatelně STC, příjemci zdanitelného plnění.
Porušení této povinnosti je smluvními stranami považováno za podstatné porušení této smlouvy.

4.9. Dodavatel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku STC na základě objednávky (smlouvy) bude od data akceptace objednávky zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH, v opačném případě je dodavatel povinen sdělit STC jiný bankovní účet řádně zveřejněný podle § 96 ZDPH. Pokud bude dodavatel označen správcem daně za nespolehlivého plátce podle § 106a ZDPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat STC spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala.

4.10. Pokud STC vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od dodavatele nebo se STC důvodně domnívá, že tyto skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, má STC právo bez souhlasu dodavatele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně, tzn., že je STC oprávněn odvést částku daně z přidané hodnoty podle faktury vystavené dodavatelem přímo příslušnému finančnímu úřadu v návaznosti na § 109 a § 109a ZDPH.

4.11. Úhradou daně z přidané hodnoty na účet finančního úřadu se pohledávka dodavatele vůči STC v částce uhrazené daně z přidané hodnoty považuje bez ohledu na další ustanovení objednávky (smlouvy) za uhrazenou. Zároveň je STC povinen dodavatele o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně informovat.

4.12. STC je oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám dodavatele z objednávky (smlouvy) jakékoli své či postoupením nabyté, splatné pohledávky. Dodavatel není oprávněn provést jednostranné započtení proti pohledávkám STC z objednávky (smlouvy) nebo v souvislosti s ní nabyté.

4.13. Dodavatel je oprávněn postoupit pohledávky za STC z objednávky (smlouvy) nebo v souvislosti s ní pouze s písemným výslovným souhlasem STC.

4.14. Dodavatel se zavazuje, že žádným způsobem nezatíží své pohledávky za STC z objednávky (smlouvy) nebo vzniklé v souvislosti s ní zástavním právem ve prospěch třetí osoby.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Dodavatel je povinen dodat STC zboží v souladu s podmínkami DAP INCOTERMS 2010 do objektu STC uvedeného v objednávce (dále jen „objekt STC“).

5.2. Přepravu do objektu STC zabezpečuje dodavatel na své nebezpečí.

5.3 Dodavatel se zavazuje dodat zboží v den, který je určen v objednávce (smlouvě) nebo určen způsobem stanoveným v objednávce (smlouvě). Nevyplývá-li z objednávky (smlouvy) něco jiného, začíná lhůta, v níž má být zboží dodáno, běžet ode dne přijetí objednávky dodavatelem.

5.4 Dodá-li dodavatel zboží před dobou určenou podle odstavce 5.3, je STC oprávněn zboží odmítnout.

5.5 Dodavatel oznámí STC na e-mailovou adresu:nakup@stc.cz termín expedice dodávky, a to nejméně 3 (tři) pracovní dny před dnem expedice ze závodu dodavatele, dodavatel dále oznámí předpokládaný termín příjezdu na adresu STC. O případném předpokládaném nedodržení uvedeného času dodavatel neprodleně informuje STC za účelem řešení této situace. Tuto informaci STC dodavateli potvrdí.

5.6 Dodavatel je povinen zboží dodat v pracovních dnech a obvyklé pracovní době STC, tj. od 6.00 do 14.00 hodin, neurčí-li STC jinak. Mimo tuto stanovenou dobu je příjem zboží možný jen na základě předchozí telefonické dohody dodavatele se zástupcem STC, který je uveden na objednávce. Požadavek dodavatele k dodání zboží před 6.00 musí být uplatněn předchozí pracovní den nejpozději do 12.00 a požadavek dodavatele k dodání zboží
po 14.00 musí být uplatněn každý pracovní den nejpozději do 13.30 hod. Neohlášený příjezd po 14:00 hod. nebude v den příjezdu odbaven.

5.7 Za dodání zboží se považuje jeho protokolární předání osobě oprávněné za STC zboží převzít, a to zejména potvrzením dodacího listu. Na dodacím listu (protokolu) musí být uvedeno:

 1. přesné označení dodavatele a STC (sídlo, IČO);
 2. číslo dodacího listu a datum vystavení;
 3. číslo objednávky;
 4. zboží, vč. množství.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, není-li jejich aplikace výslovně vyloučena ujednáním v těchto VOP nebo ve smlouvě.

6.2 Dodavatel odpovídá za veškeré vady, které má zboží v době jeho protokolárního předání a za vady, které se vyskytnou během záruční doby. Dodavatel rovněž odpovídá za vady zboží, které vznikly až po jeho dodání, pokud tyto způsobil porušením svých povinností.

6.3 Dodavatel odpovídá STC, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel odpovídá STC, že v době, kdy STC zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti (technickou specifikaci), které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které dodavatel nebo výrobce popsal nebo které STC očekával,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů a není zatíženo žádnými právy třetích osob, zejména není zatíženo autorskými právy nebo jinými právy třetích osob z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, které by omezovaly právo STC zboží užívat.

6.4 Dodavatel poskytuje STC na dodané zboží záruku za jakost. Zárukou za jakost se dodavatel zavazuje, že zboží bude po určenou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba činí dvacet čtyři (24) měsíců ode dne protokolárního převzetí zboží, pokud z povahy zboží nevyplývá něco jiného. Jestliže dodavatel v dokladech nebo na obalech, uvede záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po protokolárním předání zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou STC nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá dodavatel.

6.5 Nároky z vad zboží (včetně vad, na které se vztahuje záruka za jakost) budou řešeny:

 1. dodáním chybějícího množství;
 2. výměnou vadného množství za bezvadné;
 3. slevou nebo vrácením kupní ceny;

Právo volby způsobu řešení přísluší STC.

Lhůta k vyřízení reklamace činí 15 (patnáct) kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného uplatnění. Náklady na vyřízení oprávněné reklamace nese dodavatel. V případě náhradního plnění dodávkou bezvadného zboží, bude toto dodáno v náhradním termínu, stanoveném dohodou smluvních stran, maximálně do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne rozhodnutí o oprávněnosti uplatněné reklamace.

6.6 Do odstranění vady nemusí STC platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající právu na slevu.

6.7 V případě řešení reklamace finanční kompenzací je dodavatel povinen vystavit opravný daňový doklad (dobropis) ke dni rozhodnutí o oprávněnosti reklamace. Splatnost daňového dokladu (dobropisu) činí 30 (třicet) dnů ode dne jeho vystavení.

6.8 Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhradu újmy ani nároku na smluvní pokutu.

7. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

7.1 Veškeré informace týkající se dodávky zboží a spolupráce stran, jejichž zveřejnění či jiné poskytnutí veřejnosti nebo správním úřadům není vyžadováno právním řádem České republiky, budou považovány dodavatelem za důvěrné (dále jako „důvěrné informace“). Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou veřejně přístupné nebo známé. Dodavatel bez předchozího písemného souhlasu STC neužije důvěrné informace
pro jiné účely, než pro účely dodání zboží STC a splnění povinností podle smlouvy. Závazek důvěrnosti podle smlouvy trvá po dobu pěti (5) let ode dne uzavření smlouvy.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Pokud dodavatel bude v prodlení s plněním lhůty uvedené v čl. 5. odst. 5.3, a/nebo lhůty uvedené v. čl. 6 odst.

6.4 VOP, vzniká STC právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny nedodaného nebo reklamovaného zboží bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

8.2 V případě prodlení STC s placením ceny vzniká dodavateli právo na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené ceny zboží, a to za každý i započatý den prodlení.

8.3 V případě že dodavatel započte, postoupí nebo zastaví pohledávky za STC z objednávky (smlouvy) v rozporu s ustanoveními VOP, je dodavatel povinen zaplatit STC smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty pohledávky, jež měla být předmětem započtení, postoupení nebo zastavení.

8.4 Úhrada smluvní pokuty dle odst. 8.1 nezbavuje dodavatele povinnosti plnit dle objednávky (smlouvy). Sjednáním smluvní pokuty dle odst. 8.1 a odst. 8.3 není dotčeno právo STC na náhradu způsobené škody bez ohledu na sjednanou výši smluvní pokuty.

8.5 Povinnost zaplatit:

 1. smluvní pokutu dle odst. 8.1 a odst. 8.3 vzniká dodavateli do 30 (třiceti) dnů od doručení faktury STC dodavateli k zaplacení smluvní pokuty;
 2. úrok z prodlení dle odst. 8.2 vzniká STC do 30 (třiceti) dnů od doručení faktury dodavatele STC k zaplacení úroku z prodlení

9. DORUČOVÁNÍ

9.1 STC může být doručováno na elektronickou adresu STC: nakup@stc.cz nebo poštou na adresu: Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 STC je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že:

 1. se zvýšila cena zboží do doby jeho dodání STC; a/nebo
 2. poruší-li dodavatel své povinnosti stanovené mu v čl. 6, a/nebo
 3. prodleva s dodávkou zboží je delší než 14 (čtrnáct) kalendářních dnů od stanoveného termínu dodání; a/nebo
 4. nebylo dodrženo ujednání o záruce; a/nebo
 5. z dalších důvodů stanovených v platných právních předpisech.

10.2. Smlouva zaniká odstoupením dnem, kdy bude písemné oznámení o odstoupení doručeno dodavateli, a to s účinky ke dni doručení odstoupení.

10.3 Je-li uzavřena smlouva na dobu neurčitou, je STC oprávněna ji vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí tři (3) měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena dodavateli.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Smlouva se řídí občanským zákoníkem i v případě, že je dodavatel zahraniční osobou. Použití Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 160/1991 Sb., o sjednání Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží) na kupní smlouvu a na tyto VOP je tímto vyloučeno.

11.2 Dodavatel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti ze smlouvy bez předchozího písemného souhlasu STC. STC je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti ze smlouvy nebo smlouvu na jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu dodavatele. Pro případ postoupení smlouvy strany vylučují právo dodavatele podle § 1899 občanského zákoníku. Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části dodavatelem je vůči STC účinné ode dne
účinnosti písemného souhlasu STC s takovým postoupením. Postoupení smlouvy nebo jakékoli její části je vůči dodavateli účinné okamžikem, kdy bude dodavateli postoupení smlouvy oznámeno.

11.3 V případě jakýchkoli sporných záležitostí se obě strany zavazují pokusit se nalézt smírné řešení nejprve vzájemnou dohodou. Pokud to není možné, bude záležitost předložena k rozhodnutí věcně příslušnému soudu v České republice sídlícímu v místě sídla STC a bude se řídit právem České republiky.

11.4 Dodavatel v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZVZ“), souhlasí se zveřejněním nezbytných informací a dokumentů na profilu zadavatele v souladu s požadavky ZVZ.

11.5 Dodavatel si je vědom toho, že STC je smluvní stranou uvedenou v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a že proto smlouva může být předmětem povinného uveřejnění v registru smluv. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zajistí veškeré úkony související s uveřejněním smlouvy v registru smluv STC.

11.6 STC i dodavatel se zavazují vždy důsledně ochraňovat obchodní tajemství druhé smluvní strany; v souvislosti s tím se rovněž zavazují sdělit na žádost druhé smluvní straně, co za své obchodní tajemství považují.

Stáhnout obchodní podmínky ve formátu PDF

90 let s vámi

Bankovky, doklady, cenné papíry, plastové karty, ostatní ceniny.

Kontakt